Մատուցվող ծառայություններ

Ի՞նչ ենք մենք անում

 

Հաշվապահական հաշվառում

Գործունեության տեսակի ուսումնասիրություն և հարկային դաշտի որոշում
Հաշվապահական խորհրդատվություն
Փաստաթղթերի ընդունում և ամբողջականության ստուգում
Փաստաթղթերի սկզբնական և ընթացիկ մուտքագրում
Հաշիվ-ապրանքագրերի դուրս գրում
Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում/ հանձնում
Հարկային վճարումների կազմում/տրամադրում
Կադրերի հաշվառում
Աշխատողների հետ կապված փաստաթղթերի ստեղծում/ համապատասխանեցում գործող օրենսդրությանը

 

ԵՏՄ
փաթեթներ

Անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի առկայության ստուգում
ԱՏԳԱԱ կոդերի համապատասխանեցում ապրանքներին
Անհրաժեշտ հարկատեսակների հաշվարկում
Taxservice համակարգում հաշվետվությունների կազմում
Մաքսային վիճակագրական հաշվետվությունների կազմում

 

Հաշվապահության վերականգնում

Փաստաթղթերի ամբողջականության ստուգում
Պակաս փաստաթղթերի վերականգնում
Հաշվետվությունների ճշգրտում
Հարկային վճարումների վերահաշվարկ
 
 

 

Հավապահության
ստուգում

Սկզբնական փաստաթղթերի ուսումնասիրություն
Հաշվետվությունների ստուգում
Ռիսկերի գնահատում
Առկա վիճակի մասին հաշվետվության տրամադրում
 
 

 

Կազմակերպության
ստեղծում

Կազմակերպաիրավական ձևի որոշում
Անունի որոշում(naming)
Պետական ռեգիստրում գրանցում
Կնիքների ստացում
Հարկային մարմնի հետ պայմանագրերի կնքում, օգտվողների գրանցում, լիազորությունների ակտիվացում/պասիվացում

 

Այլ
ծառայություններ

Մասնակցություն հարկային ստուգումներին
Խորհրդատվություն հարկային և աշխատանքային օրենսդրության վերաբերյալ
Հարկային ակտերի բողոքարկում, տնտեսական դատավարություն

Եկեք Համագործակցենք

Մենք կդառնանք ձեր ներկայացուցիչը ոլորտում

Ապահովագրեք ձեր բիզնեսը հարկային ռիսկերից